پایان نامه با موضوع مدل ترکیبی بار

پایان نامه تحلیل نوآوری بنیادی و تدریجی بر اساس عملکرد نوآورانه با رویکرد شبکه عصبی با مطالعه موردی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان
لینک دانلود
https://77u.ir/?s=%D9%85%D8%AF%D9%84+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1