منطقه‌ یاقوت سبز هرمزگان

‌یاقوت سبز هرمزگان در منطقه حفاظت شده گنو قرار دارد و به عنوان یکی از ۱۳ ذخیره‌گاه زیست‌کره در سازمان یونسکو ثبت شده و از نظر مکانی در استان هرمزگان در شمال غربی شهر بندرعباس قرار گرفته است.