فایل پایان نامه: تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای

متن کامل فایل پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: شناسایی و مبارزه با علف های هرز عنوان : تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان …
دانلود از لینک زیر:

https://77u.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%aa%d8%b1/