ماجرای ماسک عجیب معاون وزارت بهداشت

دکتر حريرچی تکه ای از پيژامه منزل خود را به ماسک تبديل کرده است