مخملپاشی روی گیاهان

مزایای دستگاه مخمل پاش
گارانتی تعمیر یک ساله مدارات الکترونیکی
گارانتی تعویض یک ساله دسته پاشش در صورت سوختن
خدمات فوری
بازدهی بالا
امکان بکارگیری ظروف با اشکال مختلف برای کاربردهای خاص
بدلیل داشتن حفاظت پارچه را نمی سوزاند
تعویض سریع ظرف پودر برای تنوع رنگ
قابلیت کنترل قدرت خروجی برای پوشش بهتر
امکان بکارگیری مجدد از پودرهای استفاده شده
سبک و قابل حمل
کم مصرف