تظاهرات مردم در مخالفت با ماسک اجباری

اجباری شدن ماسک در انگلیس و آلمان، مردم این دو کشور را به خیابان ها کشاند.