خداحافظی با عینک طبی

به تازگی با استفاده از مواد نانو، نوعی قطره چشم ساخته شده است که بدون هیچ‌گونه روش درمانی در دوره‌ای کوتاه مدت دور بینی یا نزدیک بینی چشم را درمان می‌کند. سازندگان این ماده مدعی هستند که اختراعشان بر روی چشمان خوک نتایج مثبتی داشته و به تجاری شدن این قطره‌ها نزدیک شدند.