شجاعت پذیرش اشتباه

ما باید بپذیریم خلاقیت به اندازه خواندن و نوشتن مهم و ضروری هست و اگر این مساله را قبول کردیم ترس از اشتباه کردن را با شجاعت پذیرش اشتباه کردن جایگزین میکنیم و به دنیای خلاقیت و رویاهامون وارد میشیم...

یوبان

اولین آکادمی امید و انگیزش در ایران

http://youbaan.ir/