بعد کنکور برای استراحت سفر نروید !

از داوطلبان کنکور خواسته شد که پس از اتمام آزمون از مسافرت رفتن، خودداری کنند.
شرایط کرونایی کشور به گونه‌ای نیست که شرایط سفر رفتن مهیا باشد.