حذف جان بولتون جنگ‌طلب از کاخ سفید

دولت آمریکا در ماه های اخیر به بیشترین حد تنش های داخلی رسیده است و اخراج جان بولتون از کاخ سفید یکی از نشانه های بارز آن است.