دعای عجیب کشیش حامی ترامپ در کلیسا

دعای عجیب کشیش حامی ترامپ در کلیسا؛ پرودگارا، انتخابات دیگری ترتیب دهید تا ترامپ انتخاب شود و همه به راه راست برگردند.