حرکت پارویی سیمکش از بالا دست باز نشسته

عضلات هدف :
عضلات پشتی

نام دیگر حرکت :
روئینگ سیمکش از بالا دست باز نشسته
پارویی سیمکش از بالا نشسته دست باز

نام انگلیسی حرکت :
high cable pulley wide grip

نحوه انجام حرکت پارویی سیمکش از بالا دست باز نشسته

1. روی نیمکت بشینید، قرقره سیمکش را بالا تنظیم کنید و میله را با دستان باز بگیرید .
2. سپس با انقباض عضلات پشت، میله را به سمت سینه بکشید و مجدد به سمت نقطه شروع رها کنید.
3. دقت داشته باشید که میله به سمت سینه کشیده شود و نباید به سمت شکم ببرید.
4. هنگام جمع کردن میله نفس را خارج کنید و هنگام رها کردن میله نفس بگیرید .
https://fityar.org/Post/Exercises/high-cable-pulley-wide-grip

بروزترین و علمی ترین تیم تخصصی برای رسیدن به اهدافت همیشه کنارته و خدماتی مانند رژیم غذایی، برنامه تمرینی، مکمل و اصلاحی ارائه میده.
https://fityar.org/