وزیر کشور: کنکور در موعد مقرر برگزار می شود

وزیر کشور: کنکور در زمان مقرر و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار می شود.