فرستادن استوری با استفاده از کامپیوتر

فرستادن استوری با کامپیوتر یکی از بهترین راه های مدیریت چند پیج به صورت همزمان است. سرعت بالای کامپیوتر و گستردگی امکانات آن میتواند برای هر کسی بسیار کمک کننده باشد. در صورت نیاز هم میتوانید از مقاله ی زیر استفاده کنید.
https://inbo.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/