فراخوان جذب نمایندگی و عاملیت فروش شرکت تسهیل گستر

ارزش‌ها و خدمات پیش‌بینی شده برای جامعه، مشتریان، تامین‌کنندگان و کارکنان شرکت تسهیل گستر در برنامه استراتژیک و عملیاتی سال ۱۴۰۰