درمان صرع با تاثیر بر عملکردهای ناخودآگاه بدنی | سابلیمینال درمان صرع

https://www.sublimiran.com/product/epilepsy-treatment/

کمک به بهود عملکردهای ناخودآگاه بدنی و ذهنی مرتبط با صرع با فایل تاثیر گذار بر ناخودآگاه
* سابلیمینال درمان صرع