کلیپی از آتش سوزی در نیروگاه شهید مدحج زرگان (اهواز)

آتش سوزی در نیروگاه شهید مدحج زرگان (اهواز) و تلاش آتش نشانان در گرمای طاقت فرسای اهواز برای مهار آتش