اعتراف کارشناسان آمریکایی به قدرت سایبری فلج کننده ایران

جمعی از کارشناسان آمریکایی قدرت سایبری ایران را بررسی کردند.