خدمات نوروفیدبک | 02144863952

برای استفاده از خدمات نوروفیدبک، نوعی حسگر روی پوست سر بیمار قرار می گیرد تا با استفاده از آن فعالیت الکتریکی مغز ثبت شود و به صورت امواج مغزی و در قالب شبیه سازی یک بازی کامپیوتری و یا فیلم ویدئویی به او نشان داده شود تا هدایت آن توسط امواج مغزی فرد صورت گیرد.