دانلود پایان نامه:محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سر...

لینک دانلود و جزییات بیشتر:
https://sabzfile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86/