آیا مردم از سریال های نمایش خانگی رضایت دارند؟

صحبت های مردم درباره سریال های نمایش خانگی نشان می دهد که از محتوا و مضامین آن چندان راضی نیستند و آن را تکراری می دانند.