شرکت فناور مهندسی دانش وصنعت البرز

شرکت فناور مهندسی دانش وصنعت البرز در زمینه تجهیزات پزشکی برای افراد ناتوان جسمی وحرکتی محصولات توان بخشی را ارائه میکند.
شماره تماس:02833663010
همراه:09380967279

info@Medreh.ir
http://WWW. Medreh.ir