بازداشت اراذل و اوباش اینستاگرامی!

بازداشت اراذلی که کارشان قرارهای اینستاگرامی برای دعواهای خیابانی و انتشارشان بوده است.