محدودیت های کرونایی در تهران ادامه دارد

رییس ستاد مقابله با کرونای استان تهران در خصوص آخرین تمهیدات و اقدامات ستاد مقابله با کرونای استان تهران توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: محدودیت های کرونایی در تهران ادامه دارد.