مستندی از رشادت و شهادت محمود جدیری کهنموئی

«مستندی از رشادت و شهادت محمود جدیری کهنموئی»
«پاسداری که با فداکاری، جان مسئولی که قرار بود ترور شود را نجات داد»
« سیزدهم اسفند ۶۴ سالروز شهادت محمود جدیری کهنموئی»
«کاری از : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»
«https://zil.ink/shahidjodeiry»