بازسازی و نوسازی بیمارستان توانبخشی رفیده

امور نوسازی و بازسازی بعضی از مکان ها، مثل فضاهای بیمارستانی و درمانی، امری بسیار تخصصی است.

در این فضاها، از نظر معماری داخلیِ بخش سیستم های روشنایی، جانمایی تجهیزات تخصصی، سیستم های تهویه و .... باید بررسی و سپس به طور متناسبی جاگذاری شوند.️

️استودیو آشینه با حضور کارشناسان فنی موارد گفته شده را بررسی میکند.