روحانی: کارمندانی که ماسک نزنند، غیبت خواهند خورد

رییس جمهور: کارمندانی که ماسک نزنند، غیبت می‌خورند