بومی سازی نرم افزار آموزشی

با شیوع ویروس کرونا نحوه آموزش در سطح دانشگاه و مدارس تغییر کرده و دانشجویان و دانش آموزان به صورت مجازی در حال کسب اطلاعات درسی مربوطه هستند. حال نرم افزار آموزشی طراحی شده که نیازهای این قشر از جامعه را پاسخگو است.