احمق ها در دریا - Saps at Sea 1940

کمدی کلاسیک - لورل و هاردی - احمق ها در دریا - Saps at Sea 1940 - هاردی به دلیل مشکلات روانی که در کارخانه بوق سازی پیدا کرده است به دستور پزشک همراه با لورل به قایقی در کنار دریا می رود تا اعصابم آرامش پیدا کند اما…… - Gap.im/nama66