بررسی رابطه کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری

بررسی رابطه کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری---
https://download-thesis.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%aa/