بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی

بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی---
https://download-thesis.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%88%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3/