بی حوصلگی باعث چه مواردی می شود؟

بی حوصلگی روابط را برهم می ریزد:
بی حوصلگی شما می تواند رابطه با خانواده، دوستان و عزیزانتان را تیره و تار کند. این موضوع به خاطر آن است که در زمان های بی حوصلگی شما به راحتی ناامید و آشفته شده و کنترل امور خود را در زندگی از دست می دهید. طوری که گاهی اوقات این آشفتگی درونی تان موجب شده با افراد اطراف درگیر شده و دچار تنش های بسیار زیادی در تعامل با سایرین شوید.
مرکز مشاوره روانشناسی آویژه
https://psychology.avije.org/psychological-counseling/what-is-boredom/
با مشاوران روانشناسی آویژه همراه باشید
https://psychology.avije.org/
#مشاوره_روانشناسی #مشاوره_آویژه #مشاوره_درمان_بی_حوصلگی