تفهیم اتهام و قسمتی از دفاعیات دانیال زاده

تفهیم اتهام و قسمتی از دفاعیات دانیال زاده ابر بدهکار بانکی در دادگاه طبری به ریاست قاضی بابایی