داستان روز - " صبحانه با یک دوست"

????داستان روز - " صبحانه با یک دوست"
????کتاب: سوپ جوجه برای روح .
"هیچ زندگی ای آنقدر سخت نیست که نتوانید با تغییر روش نگاه کردن به آن، آسانترش کنید".
???????? با صدای: اعظم حبیبی