آموزش بافت دستکش بدون انگشت

وسایل مورد نیاز بافت دستکش بدون انگشت : کاموا شماره ۴ یک کلاف صد گرمی میل بافتنی شماره ۳ میل یدک یک عدد طبق توضیح زیر آموزش این دستکش برای تمام سایزها قابل اجرا میباشد. روش بافت : ابتدا از کاموای خود یک نمونه بافت یا مقیاس تهیه کنید،یعنی بطور مثال ۱۴ دانه سر بگیرید و حدود ۵ تا ۶ رج ببافید. سپس بدون کورکردن از دانه ها را از داخل میل خارج کنید و بدون کشش بافتتان را روی یکسطح قرار دهید و مقدار دانه های بافته شده را اندازه بگیرید .عرض کار. اکنو متوجه شده اید که با میل و کاموایی که در اختیار دارید اگرمثلاً ۲۰ دانه سر بگیرید، چند سانت خواهد شد. فرض میگیریم که ۱۴ دانه شمادر قسمت عرض بافتنی ۱۰ سانت شده باشد. سپس دور مچ دست را اندازه بگیرید، که برای مثال فرض میکنیم دور مچ دستشما برابر ۱۶ سانتیمتر است. اندازه ۲۰ دانه – ۱۰ سانت – ۱۶ سانت را درفرمول زیر قرار میدهیم. تعداد دانه های مقیاس بافت ضربدر اندازه دور مچ دست تقسیم بر اندازه عرض مقیاس بافت برابر است با تعداد دانه هایی که باید برای بافت دستکش سر بیاندازید. که طبق مثال میشود : ۳۲ = ۱۰ ÷ ۱۶ × ۲۰ یعنی طبق مثال ما باید تعداد ۳۲ دانه سر بگیریم.سپس تا هر اندازه که مایل هستیم کشباف ببافیم ( ممکن است گاهی تمایل به دو لا کردن و یا تا کردن قسمت کشباف مچ نداشته باشید )پس از پایان کشباف … دو رج ساده ببافید … یک رج از رو و یک رج اززیر به این ترتیب که در اولین رج بعد از کشباف به طور مساوی ۶ دانه بهدانه ها اضافه میکنیم و بعد از بافت دو رج … تمام دانه های روی میل را به دو قسمت تقسیممیکنیم . که طبق مثال برابر با ۱۶ خواهد شد. برای دستکش دست چپ : ۱۵ دانه ببافید . یک دانه اضافه کنید طوری که سوراخ نیفتد .یک دانه ببافید . یک دانه اضافه کنید طوری که سوراخ نیفتد.این اضافه کردن را در تمام رج های روی کار انجام دهید یعنی بعد از ۱۵ دانه اول و قبل از ۱۶ دانه آخر بعد از اینکه تعداد دانه های اضافه شده ( دانه شست ) به حد مطلوب رسید تمام دانه ها شست را روی میل یدک بگیرید و دو قسمت پشت و جلو دستکش را ببافید تا حدی که به اندازه دو سوم از بلندی مچ تا سر انگشتانتان برسد … سپس در رج بعد از ۴ دانه دو دانه را با هم یکی کنید رج رو را بدون کم کردن . رج بعد بعد از هر سهدانه یکی کم کنید . به همین ترتیب تا تعداد دانه هایتان به حدی برسد کهبه اندازه بلندی دست شده باشد سپس کور کنید.و دانه های شست را که در میل یدک گرفته بودیم را به اضافه دو دانهطرفین شست را در میل بگیرید و به ندازه طول شست ببافید دو یا سه رج مانده به انتهای کار شروع به کم کردن دانه ها کنید رج اول در تمام رج هر دو دانه را یکی کنید و در رج بعد نیز تکرار کنید وقتی تعداد ۷ الی۱۰ دانه ( بستگی به سایز دستکش دارد ) باقی ماند تمام دانه ها را یکجاکنید.