" ممّد ، نبودی ، ببینی " ، به روایت امروز !.

این ویدئو ، به مناسبت سوّم خرداد ،
سالروز آزادی خرّمشهر ،
و جان های آسمانی ای ،
که آن روز غرورانگیز را آفریدند ،
خصوصاً ، فرماندهٔ نازنین سپاه خرّمشهر ،
" شهید محمّد جهان آرا " ، تقدیم می گردد .
همان جان های آسمانی ای ، که نگذاشتند ،
۱/۶۴۸/۱۹۵ کیلومتر مربّع ، مساحت کشورمان ،
۱/۶۴۸/۱۹۴ کیلومتر شود .
این ویدئو ، از دو بخش ، تشکیل شده است :
در ابتدا ، اظهارات یک کهنه سرباز آمریکایی را ،
خواهید شنید ، که با صراحت ،
از تبعات سهمگین تقابل نظامی آمریکا با ایران
می گوید .
در بخش دوّم ، کلیپی ، برگرفته از نوای مشهور
" ممّد نبودی ببینی " را ، شاهد خواهید بود ،
که به ایران امروز ، اشاره ای حماسی دارد .