اشتباهاتی که 97 درصد صادرکنندگان ایرانی انجام میدهند

اشتباهاتی که اکثر صادرکنندگان ایرانی انجام میدهند و فکر میکنند فقط به خودشان ضرر میرسانند ولی نه تنها به خودشان بلکه به دیگر صادر کنندگان ایرانی آسیب می زنند چون در صادرات نام ایران مطرح است نه یک فرد خاص.
شما با دیدن این ویدئو میتوانید از اشتباهاتی که 97 درصد صادرکنندگان ایرانی انجام میدهند دوری کنید و ساده تر و سریعتر بدون آزمون و خطا صادرات محصولات کشاورزی را شروع کنید یا ادامه دهید.