چگونه شرح قدرتمندی برای پایان نامه خود بنویسیم ؟

در این ویدئو به بررسی خصوصیات یک شرح خوب برای پایان نامه ، لزوم وجود آن و بایدها و نبایدهای این مسیر پرداخته شده است .