چگونه از پریز برق درست استفاده کنیم؟

استفاده صحیح از پریز برق باعث پیشگیری از آتش سوزی و برق گرفتگی احتمالی افراد می شود.
بیایید با استفاده درست از لوازم برقی ضمن صرفه جویی در مصرف برق، از آتش سوزی و برق گرفتگی جلوگیری نماییم.