ترس از مراجعه به مراکز درمانی، مهمترین معضل درمان بیماران کرونایی

ترس از مراجعه به مراکز درمانی، یکی از مهمترین معضل درمان بیماران مبتلا به کرونا محسوب می‌شود.