معافیت پزشکی

مشمولین باید بدانند برای کارهای معافیت به چه مدارک معافیت خدمت نیاز دارند. پس گام اول برای رسیدن به انواع معافیت های خدمت سربازی کسب کردن اطلاعات در زمینه ی مسائل مرتبط با نظام وظیفه است.

مرکز مشاوره آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی، استخدام، کنکور، روانشناسی، مهاجرت تحصیلی و.......


https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4/