یافتن سرمایه گذار ، خریدار ، تامین کننده و همکار ، همه در سایت کارمزدت

بزرگترین پایگاه پیشنهاد کارمزد با فراگیرترین موضوعات در کشور.

در سایت کارمزدت ، صاحبان پروژه های اقتصادی میتوانند کارگزاران کاردان یا واسطه های حرفه ای در سراسر کشور را برای یافتن حلقه گمشده پروژه های اقتصادی خود به همکاری دعوت کنند.

کارمزدت : کارمزد کارگزار کاردان