بخش خبری مجله خبری اول بهمن

بخش خبری مجله خبری ۱ بهمن ۹۹
بخش خبری مجله خبری به موضوعات مختلفی چون حواشی بورس و مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا پرداخته است.