نهال گیلاس دیرگل 09121270623

نهال گیلاس دیرگل 09121270623 - گیلاس ناپلونی,گیلاس فرنگی,گیلاس صورتی لواسان,گیلاس شیشه ای,گیلاس پیش رس سیلویا,گیلاس سیاه,گیلاس زرد ارومیه,گیلاس خوشه ای رژینا,گیلاس خوشه ای بینگ,گیلاس تکدانه مشهد,گیلاس پروتیوا,گیلاس سفید ارومیه,گیلاس ناپلئون نوبل,گیلاس سیاه مشهد,گیلاس تکدانه مشهد,گیلاس خوشه ای,گیلاس ایزابلا,گیلاس نیواستار,گیلاس صورتی لواسان,گیلاس زرد دانشکده,گیلاس سفید ارومیه,گیلاس بینگ,گیلاس پرتیوایی,گیلاس پیش رس سیلویا,گیلاس رژینا,گیلاس شیشه ای,گیلاس فرنگی,گیلاس پایه رویشی,گیلاس پایه گزیلا