تکنولوژی سلول های خورشیدی متمرکز CPV

با استفاده از این تکتولوژی بازدهی سلول های خورشیدی تا نزدیک 30 درصد افزایش می یابد. در این فناوری ابا استفاده از عدسی ها نور در یک نقطه متمرکز می شود و سلول های خورشیدی Multi-junction در این نقطه کانونی قرار می گیرند.