نحوه قرار گرفتن تخت در اتاق خواب بر اساس فنگ شویی

تاثیر قرارگرفتن تختخواب در اتاق خواب و چگونگی چیدمان تخت در اتاق بر اساس علم فنگ شویی برای جذب بهتر انرژی و داشتن آرامش بیشتر در خواب