نشانه های پشیمانی فرد خیانتکار 9

فرد خیانتکار در رابطه ای که قصد جبران و حفظ رابطه اش را دارد، به این خاطر به شما اعتراف نمی کند، چون که ابراز گناه می کند و می خواهد خودش را از زیر بار این احساس رها کند. او بیشتر از احساس گناه، احساس پشیمانی و شرمساری نسبت به شما داشته و واقعا بابت رفتار اشتباهش پشیمان است.

???? این موضوع به خوبی در جریان اقداماتی که برای جلب رضایت شما انجام می دهد مشخص و واضح است.

سخنی از مشاوران آویٰژه
اینکه شما از خیانت همسرتان و شریک زندگی تان به شدت ناراحت بوده و قصد ترک کردنش را داشته باشید، کاملا امری طبیعی است و نمی توان در صورت گرفتن چنین تصمیمی از شما انتقاد کرد. با این حال اگر فکر می کنید، خاطرات زندگی و رابطه دو نفره تان به قدری زیاد بوده و در دورانی قشنگی های خاص خودش را داشته است که به آسانی نمی توانید، قید تمام روزهای خوب با هم بودنتان را بزنید، می توانید در صورت ابراز پشیمانی واقعی همسرتان یک فرصت دیگر برای جبران اشتباهش به او بدهید.
مرکز مشاوره خانواده آویژه
https://psychology.avije.org/family-counselling/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1/
با مشاوران آویژه همراه باشید.
https://psychology.avije.org/