برج خنک کن مکعبی و مخروطی

برج خنک کاری باز یا مرطوب با توجه به نوع حالت توزیع آب (دوار یا پاشش ثابت) به دو دسته کلی مکعبی و مخروطی تقسیم می شود . برج خنک کن مخروطی یا مدور درواقع دارای سیستم ریزش آب چرخشی و گردان می باشد که دارای قطعه ای به نام اسپرینکلر یا آب پخش کن می باشد و این درحالی است که برج خنک کننده مکعبی دارای نازلهای ثابت (دوش) می باشد.
http://dama-goostar.ir/fa