خودشناسی در برنامه ریزی درسی

زمانی که می‌خواهید گام اول را با شروع سال تحصیلی بردارید ابتدا باید یک برنامه ریزی درسی اصولی برای کل سال خود بنویسید. این برنامه باید با توجه به علایق، استعدادها، نقاط قوت و ضعف شما تدوین شود.
https://paresh.ir/blog/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C/