نخستین واکنش وزیر بهداشت به انتقادات درباره گرانی دارو

نخستین واکنش به انتقادات درباره گرانی دارو